संपूर्ण माहाष्ट्रातील आजचे टोमॅटो बाजार भाव..!

आजचे टोमॅटो बाजार भाव..!

बाजार समिती : कोल्हापूर
कमीत कमी दर :500
जास्तीत जास्त दर : 2500
सर्वसाधारण दर : 1500

बाजार समिती : संगमनेर
कमीत कमी दर :500
जास्तीत जास्त दर : 1750
सर्वसाधारण दर :1125

बाजार समिती : संगमनेर
कमीत कमी दर :1000
जास्तीत जास्त दर : 2500
सर्वसाधारण दर :1750

बाजार समिती : खेड चाकण
कमीत कमी दर :1500
जास्तीत जास्त दर : 2500
सर्वसाधारण दर :2000

बाजार समिती : श्रीरामपूर
कमीत कमी दर :1500
जास्तीत जास्त दर : 2000
सर्वसाधारण दर :1700

बाजार समिती : सातारा
कमीत कमी दर :1000
जास्तीत जास्त दर : 2500
सर्वसाधारण दर :1750

बाजार समिती : सोलापूर
कमीत कमी दर :600
जास्तीत जास्त दर : 1800
सर्वसाधारण दर :1500

बाजार समिती : पनवेल
कमीत कमी दर :3000
जास्तीत जास्त दर : 4000
सर्वसाधारण दर : 3500

बाजार समिती : रत्नागिरी
कमीत कमी दर :1000
जास्तीत जास्त दर : 2500
सर्वसाधारण दर :1500

बाजार समिती : मंगळवेढा
कमीत कमी दर :200
जास्तीत जास्त दर : 2400
सर्वसाधारण दर :1600

बाजार समिती : मुंबई
कमीत कमी दर :2000
जास्तीत जास्त दर : 2800
सर्वसाधारण दर :2700

बाजार समिती : पुणे
कमीत कमी दर :1000
जास्तीत जास्त दर : 2500
सर्वसाधारण दर :1750

बाजार समिती : हिंगणा
कमीत कमी दर :2500
जास्तीत जास्त दर : 3000
सर्वसाधारण दर :3000

बाजार समिती : राहता
कमीत कमी दर :1000
जास्तीत जास्त दर : 2200
सर्वसाधारण दर :1000

बाजार समिती : कल्याण
कमीत कमी दर :3000
जास्तीत जास्त दर : 4000
सर्वसाधारण दर :3500

बाजार समिती : उस्मानाबाद
कमीत कमी दर :1500
जास्तीत जास्त दर : 2500
सर्वसाधारण दर : 2000

बाजार समिती : जळगाव
कमीत कमी दर :2000
जास्तीत जास्त दर : 3000
सर्वसाधारण दर :2500

बाजार समिती : भुसावळ
कमीत कमी दर :2800
जास्तीत जास्त दर : 3500
सर्वसाधारण दर :3300

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *