संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव..!

संपूर्ण महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव..!

बाजार समिती: औरंगाबाद
कमीत कमी दर: 400
जास्तीत जास्त दर:2300
सर्वसाधारण दर:1350

बाजार समिती: कोल्हापूर
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर:2700
सर्वसाधारण दर:1850

बाजार समिती: मुंबई
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर:2400
सर्वसाधारण दर:1700

बाजार समिती: हिंगणा
कमीत कमी दर: 2200
जास्तीत जास्त दर:2200
सर्वसाधारण दर: 2200

बाजार समिती: कराड
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर:2300
सर्वसाधारण दर:2300

बाजार समिती: सातारा
कमीत कमी दर: 1400
जास्तीत जास्त दर:2500
सर्वसाधारण दर:1950

बाजार समिती: जळगाव
कमीत कमी दर: 377
जास्तीत जास्त दर:2077
सर्वसाधारण दर:1252

बाजार समिती: बारामती
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर:2700
सर्वसाधारण दर:1950

बाजार समिती: धुळे
कमीत कमी दर: 450
जास्तीत जास्त दर:2100
सर्वसाधारण दर:1800

बाजार समिती: पुणे
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर:2500
सर्वसाधारण दर:1750

बाजार समिती: सांगली
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर:2800
सर्वसाधारण दर:1650

बाजार समिती: नागपूर
कमीत कमी दर: 1500
जास्तीत जास्त दर:2500
सर्वसाधारण दर:2250

बाजार समिती: मंगळवेढा
कमीत कमी दर: 500
जास्तीत जास्त दर:2500
सर्वसाधारण दर:2150

बाजार समिती: वाई
कमीत कमी दर: 1000
जास्तीत जास्त दर:2700
सर्वसाधारण दर:1700

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *