नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आपण आज बघणार आहोत कांदा बाजार भाव…!

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आपण आज बघणार आहोत कांदा बाजार भाव

गाव. : श्रीरामपूर
किमान दर : 305
कमाल दर : 2350
सर्वसाधारण दर : 1700

गाव. : औरंगाबाद
किमान दर : 300
कमाल दर : 1750
सर्वसाधारण दर : 1000

गाव : अकोला
किमान दर : 1000
कमाल दर : 1800
सर्वसाधारण दर : 1500

गाव : कोल्हापूर
किमान दर : 600
कमाल दर : 2100
सर्वसाधारण दर : 1400

गाव : कराड
किमान दर : 800
कमाल दर : 2000
सर्वसाधारण दर : 2000

गाव : अकलूज
किमान दर : 600
कमाल दर : 2000
सर्वसाधारण दर : 7600

गाव : बारामती
किमान दर : 300
कमाल दर : 2051
सर्वसाधारण दर : 1400

गाव : जळगाव
किमान दर : 487
कमाल दर : 1677
सर्वसाधारण दर : 1062

गाव : नागपूर
किमान दर : 1200
कमाल दर : 1800
सर्वसाधारण दर : 1650

गाव : पुणे
किमान दर : 900
कमाल दर : 2100
सर्वसाधारण दर : 1500

गाव : कल्याण
किमान दर : 1600
कमाल दर : 1800
सर्वसाधारण दर : 1700

गाव : चांदवड
किमान दर : 1067
कमाल दर : 1222
सर्वसाधारण दर : 1780

गाव : सिन्नर
किमान दर : 300
कमाल दर : 1925
सर्वसाधारण दर : 1700

गाव : येवला
किमान दर : 3001
कमाल दर : 2020
सर्वसाधारण दर : 1650

गाव : मुंबई
किमान दर : 800
कमाल दर : 1900
सर्वसाधारण दर : 1350

गाव : मनमाड
किमान दर : 500
कमाल दर : 1871
सर्वसाधारण दर : 1650

गाव : भुसावळ
किमान दर : 800
कमाल दर : 1200
सर्वसाधारण दर : 1000

गाव : देवळा
किमान दर : 360
कमाल दर : 1960
सर्वसाधारण दर : 1650

गाव : राहुरी
किमान दर : 200
कमाल दर : 2400
सर्वसाधारण दर : 1300

गाव : मंचर
किमान दर : 1300
कमाल दर : 2700
सर्वसाधारण दर : 2000

गाव : लासुर स्टेशन
किमान दर : 490
कमाल दर : 2000
सर्वसाधारण दर : 1600

गाव : राहता
किमान दर : 600
कमाल दर : 2600
सर्वसाधारण दर : 1600

गाव : धुळे
किमान दर : 200
कमाल दर : 1800
सर्वसाधारण दर : 1200

गाव : पंढरपूर
किमान दर : 300
कमाल दर : 2250
सर्वसाधारण दर : 1350

गाव : मलकापूर
किमान दर : 750
कमाल दर : 1640
सर्वसाधारण दर : 1350

गाव : जामखेड
किमान दर : 400
कमाल दर : 1900
सर्वसाधारण दर : 1150

गाव : पाथर्डी
किमान दर : 200
कमाल दर : 1700
सर्वसाधारण दर : 1500

गाव : सटाणा
किमान दर : 600
कमाल दर : 2170
सर्वसाधारण दर : 1775

गाव : लासलगाव
किमान दर : 500
कमाल दर : 2000
सर्वसाधारण दर : 1751

गाव : घोडेगाव
किमान दर : 300
कमाल दर : 2200
सर्वसाधारण दर : 1500

तर शेतकरी मित्रांनो असे होते आज चे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *